STATUTEN NEDERLANDSE VERENIGING GENETISCH CONSULENTEN

 

De Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten is opgericht op 24 september 2002.

 

NAAM (Artikel 1)

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten.

 

ZETEL (Artikel 2)

Zij heeft haar zetel te Rotterdam.

 

DOEL (Artikel 3)

1.      De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de klinische genetica en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging.

2.      De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.      het zelfstandig functioneren als beroepsvereniging;

b.      deskundigheidsbevordering en -bewaking;

c.      profilering van de functie genetisch consulent;

d.      kwaliteitsbewaking van de landelijke opleiding tot genetisch consulent;

e.      deelname van een vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger aan de vergaderingen van het plenair bestuur van de Vereniging Klinische Genetica Nederland;

 

LEDEN (Artikel 4)

1.      De vereniging kent:

a.      gewone leden;

b.      aspirant leden;

c.      ereleden.

Alleen de gewone leden en de aspirant leden zijn leden in de zin der wet.

2.      Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daarmede bedoeld zowel een gewoon lid of de gewone leden als de aspirant leden tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

3.      Gewone leden van de vereniging kunnen zijn buitengewoon leden van de VKGN die als genetisch consulent in het register van de registratiecommissie staan ingeschreven.

4.      Aspirant leden van de vereniging kunnen zijn buitengewoon leden van de VKGN die een opleiding voor genetisch consulent volgen.

5.      Ereleden zijn zij die wegens hun bijzondere verdiensten voor de beroepsgroep van genetisch consulenten in het algemeen en/of voor de vereniging in het bijzonder op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd; deze benoeming geschiedt bij besluit van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen.

6.      Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

TOELATING (Artikel 5)

1.      Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden, waarbij het toetst of de aanvrager voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van het lidmaatschap (in de aangevraagde categorie) en ten aanzien van de aanvragers voor het gewone lidmaatschap voorts slechts of gelet op omstandigheden die kunnen leiden tot beëindiging van het lidmaatschap op gronden als vermeld in artikel 6 lid 1 sub c en d, het belang van de vereniging zich tegen de toelating verzet.

2.      Bij niet-toelating tot lid of aspirant-lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP (Artikel 6)

1.      Het lidmaatschap eindigt:

a.      door overlijden van het lid;

b.      door opzegging door het lid;

c.      door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d.      door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.      Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.      Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.      Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.      Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.      Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.      Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs  van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.      Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANT LEDEN (Artikel 7)

1.      De rechten en verplichtingen van een aspirant lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.      Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN (Artikel 8)

1.      De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage.

2.      Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

BESTUUR (Artikel 9)

1.      Het bestuur bestaat uit tenminste zes personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Bij voorkeur bestaat het bestuur uit (minimaal) één afgevaardigde vanuit iedere afdeling klinische genetica van een academisch ziekenhuis.

2.      De benoeming van de overige bestuursleden geschiedt uit de leden. Het geniet de voorkeur dat tenminste één lid van het bestuur een aspirant lid van de vereniging is.

3.      De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als de genetisch consulenten werkzaam op de afdeling klinische genetica als genoemd onder artikel 9 lid 1, welke dit bestuurslid zal vertegenwoordigen. Een voordracht door de genetisch consulenten als genoemd in artikel 9 lid moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4.      Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5.      Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6.      Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING (Artikel 10)

1.      Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.      Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 7 van artikel 9; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.      Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.      door het eindigen van het gewoon lidmaatschap van de vereniging;

b.      door bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR (Artikel 11)

1.      De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet worden gecombineerd.

2.      Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3.      Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING (Artikel 12)

1.      Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.      Indien het aantal bestuursleden beneden zes (6) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.      Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.      Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.      Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

I     onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde als door de algemene vergadering zal worden vastgesteld te boven gaande;

II    a.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

b.         het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c.         het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d.         het aangaan van dadingen

e.         het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f.           het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.      Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a.      hetzij door het bestuur;

b.      hetzij door de voorzitter;

c.      hetzij door twee andere bestuursleden.

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING (Artikel 13)

1.      Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

2.      Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.      Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.      De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.      Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.      De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.      Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN (Artikel 14)

1.      Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.      Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.      het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.      de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c.      voorziening in eventuele vacatures;

d.      voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

3.      Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.      Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal gewone en/of aspirant leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in een landelijk dagblad.

 

TOEGANG EN STEMRECHT (Artikel 15)

1.      Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone-, aspirant-, en ereleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2.      Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.      Ieder gewoon lid en ieder aspirant lid van de vereniging heeft, mits niet geschorst, één stem.

4.      Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN (Artikel 16)

1.      De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.      Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING (Artikel 17)

1.      Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.      Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.      Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.      Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.      Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen ( waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.      Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.      Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.      Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.      Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING (Artikel 18)

1.      De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

De termijn voor de oproeping bedraagt veertien dagen.

2.      Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

 

STATUTENWIJZIGING (Artikel 19)

1.      In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.      Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.      Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het totaal aantal gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van het totaal aantal gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde gewone leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.      Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING (Artikel 20)

1.      De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande is van overeenkomstige toepassing.

2.      Het batig saldo na vereffening vervalt aan de leden. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (Artikel 21)

1.      De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.      Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.