Info NVGC

Geschiedenis:

Ontstaan functie genetisch consulent
Rond 1992 ontstond in de Klinisch Genetische Centra (KGC) een toenemende behoefte aan niet-medische 'genetic counsellors'. Een belangrijke reden hiervoor was de sterk toenemende vraag naar erfelijkheidsvoorlichting. In 3 KGC werden (paramedisch opgeleide) personen aangesteld als 'genetic fieldworker' (Maastricht), 'familieonderzoeker' (Nijmegen) en 'genetisch consulent' (Groningen). Al snel volgden Leiden, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam dit voorbeeld.
De werkers van het eerste uur richtten een werkgroep op om, in navolging van het al langer bestaande concept van de 'genetic associate' en de 'genetic counsellor' in Amerika en de 'genetic nurse' in Engeland, een profielschets te ontwikkelen voor een soort assistent van de klinisch geneticus. Om een breed draagvlak te creëren voor deze nieuwe functie werd contact gelegd met de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN). Na het opstellen van het functieprofiel werd de basis gelegd voor een landelijk opleidingsplan, geïnitieerd door en onder verantwoordelijkheid van de VKGN.
Omdat in steeds meer ziekenhuizen verpleegkundig consulenten werden ingezet voor een specifiek terrein in de medische/ verpleegkundige zorg (het randgebied tussen 'cure' en 'care'), werd gekozen voor de functienaam genetisch consulent.

Sinds 2017 worden er geen genetisch consulenten meer opgeleid. Men heeft gekozen voor de Verpleegkundig specialist(VS) en Physician assistant(PA). Deze professionals kunnen worden opgeleid binnen een afdeling klinische genetica. Ook kan men na de Masteropleiding scholing volgen om VS of PA Klinische genetica te worden.
 

Oprichting NVGC
Langzaam aan ontstond een groeiende behoefte aan een verdere beroepsprofilering en aan landelijke overeenstemming ten aanzien van de inhoud van de functie en opleiding. In 1999 is de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een eigen beroepsvereniging voor GC, hetgeen in 2002 resulteerde in de oprichting van de NVGC.
De NVGC heeft ten doel het bevorderen van de klinische genetica en het behartigen van de belangen van de GC.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Leden
Het aantal (aspirant) leden bedroeg in augustus 2019, 51. Dit is gelijk aan het aantal genetisch consulenten (inclusief GC i.o.) die werkzaam zijn in de klinisch genetische centra. Het aantal GC per centrum loopt uiteen van 2 tot 14.
 

Activiteiten
Inmiddels zijn diverse commissies gevormd en activiteiten ontwikkeld. In 2010 is een nieuw competentieprofiel ontwikkeld. De commissie educatie organiseert bij- en nascholingsactiviteiten en houdt de leden op de hoogte van relevante symposia en andere bijeenkomsten. Daarnaast heeft een aantal leden, als vertegenwoordigers van de NVGC, zitting in een aantal commissies van de VKGN.